ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Legal ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ GDPR

Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΤΔ
ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
– Εισαγωγή
– Ορισμοί
– Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
– Σκοπός
– Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
– Δικαιώματα

1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών και των δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την εταιρία «Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΤΔ » – ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (στο εξής «Εταιρία»).
Προς επίτευξη των ανωτέρω, η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ παρέχει πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρία κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει η Εταιρία, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται και προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγει, για πόσο καιρό τις αποθηκεύει, με ποιους τις μοιράζεται, σε ποιους τις  διαβιβάζει και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Εταιρία, ήτοι «Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΤΔ» – ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που εδρεύει στη Λάρνακα, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 20-22, Μέγαρο Ορφανίδη 1ος & 5ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 357 24818183.

2.- ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:
Κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο(ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ήτοι το πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί άμεσα ή έμμεσα να εξακριβωθεί. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η σύνδεση της πληροφορίας με το πρόσωπο κι όχι η ποιότητα της πληροφορίας, όπως π.χ. το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, ο ΑΚΑ κλπ.
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα):Κάθε πληροφορία που αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με την παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και από τα οποία προκύπτουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διαγραφή ή η καταστροφή.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υ.Ε.): Κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, η φορέας  που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Ο   Υ.Ε.  καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας.
ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.Ε.): Κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, η φορέας  που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας.
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή η άλλος φορέας στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα
ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από το εκάστοτε κράτος μέλος. Στην Κύπρο η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ: του υποκειμένου των δεδομένων: Κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Η παραβίαση της ασφάλειας που έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή, απώλεια, μεταβολή και τη χωρίς άδεια κοινοποίηση και πρόσβαση δεδομένων.   
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ:  Δεδομένα σχετικά με την σωματική η ψυχική υγεία ενός προσώπου και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες για το πρόσωπο.

3.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό κάθε εταιρία οφείλει:
– να συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο,
– να τηρεί μόνο τα δεδομένα που της χρειάζονται, για ρητούς και καθορισμένους σκοπούς,
– να τα τηρεί ασφαλή,
– να διατηρεί τα δεδομένα μόνο για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους,
– να ενημερώνει σχετικά με την τήρηση τα υποκείμενα των δεδομένων, τα οποία θα τηρεί ακριβή και επικαιροποιημένα
– να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και
– να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αποδείξει όλα τα παραπάνω.

4.- ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να παρέχει ενημέρωση και καθοδήγηση στους προμηθευτές, πελάτες, ασθενείς και συνεργάτες της Εταιρίας σχετικά με τη διατήρηση των Προσωπικών τους Δεδομένων, ήτοι ποια προσωπικά στοιχεία διατηρεί η Εταιρία, για πόσο καιρό και για ποιο σκοπό.
Αναφορικά με τους Εργαζόμενους της Εταιρίας (υποψηφίους, υφιστάμενους και πρώην εργαζόμενους) εφαρμόζεται η Πολιτική Διατήρησης αρχείου Προσωπικών Δεδομένων υπαλλήλων της Εταιρίας.

5.- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Α) Νομική Βάση Επεξεργασίας
– Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
– Η συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις της εκ του νόμου (όπως Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).
– Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας.
– Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της.
– Η ικανοποίηση αιτημάτων ενημέρωσης και επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων.
– Η διασφάλιση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εταιρίας.
– Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας απέναντι σε τρίτα μέρη, όπως ενδεικτικά κατασκευαστές προϊόντων.
– Η προστασία του υποκειμένου των δεδομένων.

Β) Είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τρόπος επεξεργασίας
Η Εταιρία ενδέχεται να τηρεί, κατά περίπτωση, τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Επισκέπτες ιστοσελίδας εταιρίας

 • Στοιχεία περιήγησης και διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής του επισκέπτη κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Αναφορικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Εταιρίας μας http://weblis.aevangeloulab.com/, παρακαλώ μεταβείτε στον εν λόγω ιστότοπο και στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ που έχει αναρτηθεί από την Εταιρία μας.
 • Σε περίπτωση που στην ιστοσελίδα μας υπάρξουν σύνδεσμοι που κατευθύνουν σε ιστοτοπους τρίτων η εταιρεία δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Προμηθευτές/ Συνεργάτες

 • Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
 • Αριθμός εγγραφής εταιρείας
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνο
 • ΑΦT/ΑΔΤ
 • Φαξ
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Πρόσωπα επικοινωνίας και σχετικά στοιχεία επικοινωνίας

Επιπλέον, δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρία μας και τα κάτωθι δεδομένα:

 • Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης ή ηλικία, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση Κατοικίας, τηλέφωνο, Ασφαλιστικό Ταμείο)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση Κατοικίας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Δεδομένα τρίτων (όπως συγγενών) για την παραλαβή των αποτελεσμάτων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • Δεδομένα υγείας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία (αποτελέσματα εξετάσεων, παραπεμπτικά ιατρών, εσωτερικές καρτέλες διακίνησης, φαρμακευτική αγωγή, ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό, ιατρικές γνωματεύσεις και ιατρικά πορίσματα, τυχόν αναπηρίες και ανικανότητες, στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, φαρμακευτική αγωγή. Τα εν λόγω δεδομένα η Εταιρία μας τα επεξεργάζεται μόνο όταν είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της εξέτασης, για την οποία προσέρχεται το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Βιολογικά δείγματα και γενετικά δεδομένα με σκοπό τον εργαστηριακό έλεγχό τους.

Διευκρινίζεται ότι κατά την επεξεργασία των δειγμάτων που έχουν ληφθεί από άλλους ιατρούς ή μικροβιολογικά εργαστήρια (Συνεργάτες), τότε τα δείγματα φτάνουν στην Εταιρία πλήρως ψευδωνυμοποιημένα, ήτοι κατά τρόπο ώστε τα δείγματα όταν παραλαμβάνονται από την Εταιρία να μην μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, τις οποίες τηρεί, γνωρίζει και ευθύνεται για αυτές, αποκλειστικά και μόνο ο Συνεργάτης (Ιατρός ή μικροβιολογικό εργαστήριο), πλην των περιπτώσεων που επιβάλει ο νόμος ή η φύση της εξέτασης ή το ίδιο το υποκείμενο έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.

Γ) Σκοποί Επεξεργασίας
–Εκτέλεση παραγγελίας ή σύμβασης.
– Εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ασφαλιστικού φορέα, Κλινικής ή Δημοσίου Νοσοκομείου
– Είσπραξη απευθείας από τον ΟΑΥ ή τον ασφαλιστικό φορέα του αντιτίμου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
– Συμμόρφωση της Εταιρίας με τη νομοθεσία (πχ. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).
– Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.
– Εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας.
– Εκπλήρωση των νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρίας.
-Απάντηση σε αιτήματα Προμηθευτών, Πελατών (συμπεριλαμβανομένων των ασθενών) και Συνεργατών της Εταιρίας.
– Παροχή υπηρεσιών υγείας εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας. Κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας, δύναται η Εταιρία να επεξεργάζεται τα δεδομένα των υποκειμένων και για τον προγραμματισμό της επίσκεψης λήψης δείγματος, για την αποστολή/ παράδοση των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων και την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων.
– Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται στην Εταιρία εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα ή μέσω των εκπροσώπων τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αυτά κοινοποιούνται στην Εταιρία από δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Δ) Χρόνος τήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται από την Εταιρία μόνον για όσο χρόνο είναι αυστηρά απαραίτητο για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού συλλογής σε συνδυασμό με τη σχετική νομοθεσία και έπειτα θα καταστρέφονται.

Ε) Τρόπος Επεξεργασίας
Η Εταιρία συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση.
Περαιτέρω, η επεξεργασία των κατά περίπτωση τηρούμενων δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας.

ΣΤ) Κοινοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας. Περαιτέρω, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να κοινοποιηθούν και να καταστούν προσιτά, ανά περίπτωση και βάση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, και από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συνεργασία, όπως π.χ. συνεργάτες ιατροί, Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές, συνεργαζόμενα εργαστήρια, Ινστιτούτο Παστέρ κ.λπ., από δημόσιες Υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα, Υπουργείο Υγείας και Στατιστικές υπηρεσίες του κράτους, από Τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς, ελεγκτές στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με εξωτερικούς και εσωτερικού κανονισμούς ή όπου αλλού απαιτείται από τη νομοθεσία.
Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε προμηθευτές της Εταιρίας ή συνεργάτες της Εταιρίας που παρέχουν στην τελευταία υπηρεσίες. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα εν λόγω δεδομένα μόνον για το σκοπό της παροχής των εκάστοτε υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και έχοντας δεσμευθεί με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας.
Κατ’ εξαίρεση, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή δυνάμει δικαστικής απόφασης ή δικαστικού διατάγματος ή δικαστικού εντάλματος

Ζ) Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα δεδομένα αυτά δε διαβιβάζονται σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Σε τυχόν περίπτωση διαβίβασης εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρία  δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου τα δεδομένα που διαβιβάζονται προς τρίτους να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Η) Εκτίμηση Δεδομένων
Όταν μια επεξεργασία, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο, για τα δικαιώματα και τις ελευθέριες των φυσικών προσώπων, η εταιρία προβαίνει σε εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων σχετικών με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για να συνδράμει στην διαχείριση του κινδύνου και να βοηθήσει στα μέτρα αντιμετώπισης του.

6.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κάθε υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει καταρχήν δικαίωμα να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία που κατέχει η Εταιρία σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική, να ελέγχει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Εταιρία καθώς και να ενημερώνει / επικαιροποιεί τα στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων.
Το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία και δη με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 357-24818186 &     email: christinalys@live.com), και να ασκήσει τα δικαιώματα του όπως , μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στα δεδομένα του (προκειμένου να γνωρίζει ποια δεδομένα του και για ποιο λόγο επεξεργάζεται η Εταιρία, καθώς και τους αποδέκτες αυτών), η επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων του, της προέλευσης, ακρίβειας, η απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων του, να αιτηθεί για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων του, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, να αιτηθεί για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων του, να αιτηθεί για διαγραφή των δεδομένων του κ.λπ. Τα δικαιώματα αυτά καταρχήν ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο.
Επιπροσθέτως, αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει με Δήλωση Συγκατάθεσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του με απλή δήλωση ανάκλησης (email: christinalys@live.com, τηλέφωνο επικοινωνίας: 357-24818186 & διεύθυνση: Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 20-22, Μέγαρο Ορφανίδη), χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση του υποκειμένου πριν την ανάκληση ή στη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της Εταιρίας.
Η παρούσα πολιτική μπορεί να αναθεωρηθεί όταν υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή η στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών μας. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.